FUEIB

Col·laborador

La FUEIB és una institució privada, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànima de lucre que du a terme tasques relacionades en apropar el món universitari al món laboral, la promoció de l’oferta universitària a través de l’articulació de cursos de postgrau i d’especialització i la seva ressolució en matèria d’innovació tecnològica.

facebook twitter linkedin

FUEIB

Colaborador

La FUEIB es una institución privada, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que lleva a cabo tareas relacionadas en acercar el mundo universitario al mundo laboral, la promoción de la oferta universitaria a través de la articulación de cursos de postgrado y de especialización y su resolución en materia de innovación tecnológica.

facebook twitter linkedin